Anunt achizitie de 30 calculatoare

Print

8 octombrie 2020

Anunt achizitie de 30 calculatoare

Caiet de sarcini

Formulare

 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași

Str. C. Negri nr. 5

Aprobat,

Director,

Prof. Gheorghiță Nistor

Anunț achiziție de 30 calculatoare

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași intenționează să achiziționeze 30 calculatoare (cu camera web USB), necesare în vederea desfășurării activităților în on-line, în actualul context epidemiologic, conform caietului de sarcini atașat.

1.      Modalitatea de atribuire: achiziție directă cu anunț publicitar

2.     Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut cu condiția îndeplinirii respectării cerințelor solicitate în caietul de sarcini. În situația în care ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea, în vederea departajării ofertelor. În solicitare se va menționa data la care se vor retrimite noile oferte.

3       Valoarea estimată a contractului este de 84.000 lei fără TVA.

4.      Cod CPV: 30213300-8 Computere de birou.

5.      Condiții de prestare: produsele vor fi livrate la sediul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, strada Costache Negri, nr. 50.

6.      Furnizorul va emite factură, plata efectuându-se în termen de 30 de zile de la recepția produselor, în contul deschis Ia Trezorerie.

7.      Modul de prezentare a ofertei:

         Oferta se va depune într-un plic sigilat (conținând, în plicuri separate, documentele de calificare, oferta tehnică și propunerea financiară) la sediul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, strada Costache Negri, nr. 50, cod poștal 700071, jud. Iași. Plicul va avea mențiunea: În atenția comisiei de evaluare privind achiziția directă ce are ca obiect: „Achiziție de 30 calculatoare”.

        Ofertantul clasat pe locul I va posta propunerea financiară pe SICAP în termen de 48 de ore de la data primirii comunicării (prin e-mail sau fax), cu denumirea: „Achiziție de 30 calculatoare”.

8.      Condiții de participare: Documentația este publica pe site-ul www.lvais.ro. 

         Odată cu oferta tehnică și oferta financiară, ofertantul va depune următoarele documente:

-     Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1);

-     Formularul de ofertă (Formularul nr. 2), Anexa la formularul de ofertă (Formularul nr. 3);

-     Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016, completată conform Formularului nr. 4;

-     Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016, completată conform Formularului nr. 5. Se vor prezenta: Certificat de atestare fiscală valid la data depunerii (datorii restante la bugetul general consolidat) din care să reiasă obligațiile exigibile și certificat de atestare fiscală valid la data depunerii (datorii restante la bugetul local) din care sa reiasă obligațiile exigibile.

-     Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016, completată conform Formularului nr. 6.

 Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Gheorghiță Nistor - director, Mihaela Ionescu - director adjunct, Elena Popa - contabil șef, membrii Compartimentului de Achiziții Publice: Mihaela Ifrim – inginer sistem, Ciprian Nicolae Șandru - administrator de patrimoniu.

-     Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese), completată conform Formularului nr. 7.

-     Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în copie conform cu originalul, valabil. Informațiile conținute de certificat să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN autorizate din certificatul constatator.

9.   Data și ora limită de depunere a ofertelor: 24.11.2020, ora 15;

10. Valabilitatea ofertei: 20 de zile

 

Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin tel/fax: 0040 232/218242 sau e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Compartiment Achiziții Publice,

Prof. Mihaela Ionescu

Ec. Elena Popa

Ing. Mihaela Ifrim

Adm. Ciprian Nicolae Șandru

4 August 2021

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.